Zapomnij Mnie ! Czy jestem w Waszej bazie ?

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym. Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

  •     dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
  •     podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
  •     podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
  •     podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
  •     przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;
  •     dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)*.

*RODO zezwala państwom członkowskim ustalać niższą granicę wieku w tym zakresie. Polski ustawodawca planuje ustalić granicę wieku na 13 lat.

Jak zgłosić żądanie usunięcia danych z systemu ?

  • Po zalogowaniu się do swojego konta, proszę przejść do opcji "Usuń konto".
  • Proszę postępować zgodnie, z zamieszczonymi na ekranie poleceniami. UWAGA! Po usunięciu konta, nie ma możliwości odzyskania danych.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero